ПРОГРАМА Соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Автор
ПРОГРАМА Соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу та  прийомних сімей

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомсім'ямолоді від 01.10.2002 р. № 658

Основні положення

В Україні з 1989 року впроваджуються альтернативні форми сімейної опіки та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Стаття 24 Закону України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року закріплює ці форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Влаштування у прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу дитини, яка позбавлена можливості перебувати у біологічній сім'ї, спрямоване на реалізацію права її зростати у сімейному оточенні. Проблеми, які виникають у випускників інтернатних закладів у самостійному житті, стверджують перевагу сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На етапі створення, а потім і подальшого функціонування дитячого будинку сімейного типу та прийомної сім'ї виникає багато питань юридичного, медичного, матеріального, педагогічного та психологічного характеру. Вирішення цих питань покладено на місцеві адміністрації, органи опіки і піклування, відділи освіти, охорони здоров'я, відділи у справах сім'ї та молоді, центри соціальних служб для молоді тощо.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2001 р. № 1291 "Про розвиток центрів соціальних служб для молоді" на центри соціальних служб для молоді покладено здійснення соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Соціальний супровід - робота, спрямована на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу (Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21 червня 2001 року № 2558-ІП).

Дана програма визначає основні функції працівника центру соціальних служб для молоді при здійсненні соціального супроводу.

Програма розрахована на період до 2005 року, у разі її успішного впровадження термін її реалізації може бути подовжено.

Мета програми:

Створення належних умов для захисту прав вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей, соціалізації їх у суспільство.

Об'єкт програми:

- вихованці ДБСТ, прийомні діти;

- прийомні батьки та батьки-вихователі.

Завдання програми:

1. Забезпечення участі соціального працівника у підготовчому етапі створення дитячого будинку сімейного типу та прийомної сім'ї.

2. Забезпечення надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних і інформаційних послуг дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям в ході здійснення соціального супроводу.

Функції працівників центрів соціальних служб для молоді при здійсненні соціального супроводу:

1. Беруть участь у відборі кандидатів у потенційні батьки-вихователі ДБСТ та прийомні сім'ї: вивчають особові справи батьків, проводять індивідуальні бесіди та консультації, залучають психолога для проведення психологічного обстеження, вивчають характеристики батьків на роботі, за місцем проживання, надають свій висновок до відділу у справах сім'ї та молоді.

2. Беруть участь у відборі дітей у ДБСТ та прийомні сім'ї: вивчають особову справу дитини, наявність біологічних батьків, їх взаємостосунки з дитиною, проводять індивідуальні бесіди та консультації, залучають психолога для проведення психологічного обстеження, надають свій висновок з відповідними рекомендаціями до відділу у справах сім'ї та молоді.

3. Надають відділу у справах сім'ї та молоді пропозиції до банків даних на потенційних батьків ДБСТ та прийомних сімей, дітей, які можуть бути влаштовані в ДБСТ та прийомні сім'ї.

4. Спільно з відділами у справах сім'ї та молоді проводять підготовку кандидатів на створення ДБСТ та прийомних сімей шляхом проведення семінарів, тренінгів тощо.

5. Готують та надають відділу у справах сім'ї та молоді висновок ЦССМ про можливість створення ДБСТ та прийомної сім'ї.

6. В ході соціального супроводу контролюють умови виховання та проживання дітей в ДБСТ та прийомних сім'ях, при виявленні порушень прав дітей складають акт та надають його у відділ у справах сім'ї та молоді.

7. Здійснюють соціальний супровід ДБСТ та прийомних сімей на підставі наказу ЦССМ, де -визначається соціальний працівник, який закріплюється за сім'єю, затверджується індивідуальний план соціального супроводу, який коректується в ході роботи;

- затверджується узгоджений з батьками графік відвідування сім'ї;

- додаються всі необхідні документи щодо створення сім'ї (копії).

8. Розробляють індивідуальні плани соціального супроводу на дитину в прийомній сім'ї та дитячому будинку сімейного типу та узгоджують їх з батьками (додаток 1)

9. В ході соціального супроводу забезпечують:

- надання психологічних послуг дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям: консультування батьків та дітей з соціально-психологічних проблем, психодіагностика батьків та дітей, психологічна адаптація дітей в сім'ї, психологічна корекція дітей, надання методичних порад батькам;

- надання соціально-педагогічних послуг дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям: консультування батьків та дітей з проблем реалізації прав дітей, сім'ї у суспільстві, з розв'язання педагогічних проблем сім'ї, з питань виховання та розвитку дітей; просвітницька робота з всебічного і гармонійного розвитку дитини, особливостей розвитку сім'ї і сімейних стосунків; організація соціально-позитивної діяльності дітей; координація роботи з різними установами та фахівцями; пропагування здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я; представлення інтересів вихованців ДБСТ та прийомних дітей в інших установах та закладах;

- надання соціально-медичних послуг дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям: інформування батьків та дітей про вплив та наслідки вживання тютюну, алкогольних виробів, токсичних та наркотичних речовин, способи ураження венеричними хворобами, засоби контрацепції, способи інфікування ВІЛ та засоби його уникнення. можливості медичного обстеження та лікування; сприяння в організації медичного обстеження, госпіталізації у лікувальні установи;

- надання соціально-економічних послуг дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям: сприяння пошуку донорів для надання гуманітарної допомоги сім'ї;

- надання юридичних послуг дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям: консультування батьків та дітей з юридичних питань, захист прав та інтересів дітей, допомога в оформленні документів;

- надання інформаційних послуг прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу: надання батькам і дітям інформації про графіки роботи закладів соціального спрямування, освіти, охорони здоров'я, центрів зайнятості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, послуги, які можна отримати в центрах ССМ.

10. Проводять оцінку ефективності функціонування ДБСТ та прийомних сімей, рівня розвитку та виховання дитини, за результатами якої складають звіт щодо реалізації соціального супроводу (в довільній формі), який надають директору ЦССМ.

11. Районні, міські та районні у містах центри ССМ узагальнюють інформацію стосовно здійснення соціального супроводу ДБСТ та прийомної сім'ї й подають її до обласного ЦССМ, який відповідно надає її до ДЦССМ.

12. Термін здійснення соціального супроводу ДБСТ та прийомних сімей визначається індивідуально, але не менш 0,6 року.

Додаток 1 до Програми

Орієнтовний індивідуальний план соціального супроводу на

_________________________________________________________________________

(вказується сім'я або окремий її член, або прийомна дитина)

№ Проблема Потрібно зробити Термін Виконавець Примітка

План склав:______________________________________________________________

Дата______________________

Підпис____________________

Погоджено:

ПІБ матері________________

Підпис____________________

ПІБ батька________________

Підпис____________________