Pізке вираження феномена чоловічої надсмертності

Pізке вираження феномена чоловічої надсмертності

Головною метою соціального розвитку в кожній державі є збереження здоров'я людини, попередження розвитку хвороб та інвалідності, оскільки у системі людських цінностей здоров'я має особливе значення - при його втраті або суттєвому погіршенні все інше позбувається свого сенсу. Здоров'я громадян значною мірою впливає на процеси і результати економічного, соціального і культурного розвитку країни, демографічну ситуацію і стан національної безпеки, і є важливим соціальним критерієм ступеню розвитку і благополуччя суспільства.

Здоров'я людини визнають у світі настільки важливим, що цей показник першим входить до індексу людського розвитку - універсального визначення рівня суспільного розвитку будь-якої країни.

У Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.) зазначається: "Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад".

Недоліки існуючої системи охорони здоров'я, кардинальні зміни у соціально-економічній сфері, незадовільна екологічна ситуація, критична демографічна ситуація і незадовільний стан здоров'я населення вимагають нагального вирішення актуальних проблем галузі, удосконалення організації і поліпшення її діяльності. Щорічне збільшення фінансування охорони здоровя без запровадження інструментів підвищення ефективності використання ресурсів та мотивації медичних працівників до підвищення якості послуг, що надаються ними населенню, не дозволяє поліпшити якість медичного обслуговування.

Стан здоров'я населення України залишається незадовільним, про що свідчать демографічні показники.

За останні 2 роки показники смертності населення зменшилися, але все ще залишаються високими, при цьому показник народжуваності населення порівняно з 2007 роком збільшився з 10,2 (2007) - до 11 (2008) на 1000 населення.

Довідково:

смертність 2007 рік - 16,42, 2008 рік - 16,33 на 1000 населення.

народжуваність 2007 рік - 10,2, 2008 рік - 11,0 на 1000 населення.

Продовжує залишатися незмінною структура причин смерті: хвороби системи кровообігу, новоутворення; зовнішні причини смерті; хвороби органів травлення; хвороби органів дихання.

Унаслідок значного збільшення кількості факторів ризику захворювань, поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю і наркотиків, передусім серед молодого покоління залишається високим рівень захворюваності населення.

Довідково: 2007 -70605,4; 2008- 70285,6 на 100 тис. населення.

Хочу зазначити, що більш детальна інформація, що характеризує стан здоров'я населення та відповідні показники наведені в аналітичних матеріалах.

Крім того, стан здоров'я населення характеризують такі негативні показники, як:

- різке вираження феномена чоловічої "надсмертності", коли смертність чоловіків у середній віковій категорії (25—44 роки) майже в 4 рази перевищує смертність жінок аналогічного віку;

- низька очікувана тривалість життя, в результаті чого розрив із середньоєвропейськими показниками становить понад 6, а з показниками країн Європейського Союзу — понад 10 років;

- найвищий в Європі рівень природного спаду населення, що веде швидкими темпами до депопуляції;

Демографічне навантаження на осіб працездатного віку є вкрай несприятливим, особливо у сільській місцевості, де цей показник майже в півтора рази більше, ніж у містах.

Досягнуті певні позитивні зрушення у зміні показників народжуваності, смертності немовлят і материнської смертності навіть малою мірою не можуть компенсувати демографічну кризу в країні.

З метою пошуку шляхів вирішення цих проблем нами було проведено аналіз існуючої системи охорони здоров'я та особливостей її функціонування.

Система охорони здоров'я в Україні - це комплексна галузь, яка повинна ґрунтуватися на принципах ефективної взаємодії багатьох центральних органів влади на рівні Міністерств охорони здоров'я, фінансів, економіки, праці та соціальної політики, освіти і науки, з питань надзвичайних ситуацій та інших міністерств і відомств, у підпорядкуванні яких сьогодні знаходиться більш як 245 (або 8.8%) медичних закладів (всього - 2782 заклади) та майже 7% зведеного бюджету на охорону здоров'я у 2009 році у порівнянні з 11,4%, які надаються Міністерству охорони здоров'я.