Kонкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, на 2009 рік

Kонкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, на 2009 рік

Міністерство України у справах сім'ї молоді та спорту оголошує конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, на 2009 рік

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у державному бюджеті для підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї.

Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1062 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї”.

I. Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм громадських організацій.

1. Головний пріоритет: проблема конкурентоспроможності мобільності української молоді, її рівноправне входження до європейської та світової молодіжної спільноти

Шляхи розв’язання:

1.1. Залучення молоді до участі в міжнародних програмах Європейського Союзу та Ради Європи, сприяння впровадженню цих програм в Україні;

1.2. Реалізація заходів, що передбачені міжурядовими та міжвідомчими угодами з питань молоді;

1.3. Сприяння участі в міжнародних заходах дітей та молоді – представників України, та участі представників закордонних дитячих і молодіжних організацій, міжнародних структур у заходах з питань сім’ї, дітей та молоді, що відбуваються в Україні;

1.4. Розвиток співпраці дітей та молоді України й української діаспори.

2. Головний пріоритет: проблема співіснування в різноманітності суспільного життя

Шляхи розв’язання:

2.1 Створення умов для інтелектуального самовдосконалення дітей та молоді, творчого розвитку особистості;

2.2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей дітей та молоді;

2.3. Формування у дітей та молоді національної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки;

2.4. Залучення дітей та молоді до культурного життя України та сприяння проведенню державних, народних і традиційних свят за їх участю;

2.5. Розвиток молодіжного та дитячого туризму, виховання у дітей та молоді екологічної свідомості.

3. Головний пріоритет: проблема соціального включення

Шляхи розв’язання:

3.1. Професійна орієнтація, працевлаштування, підтримка підприємницьких ініціатив молоді;

3.2. Забезпечення вторинної зайнятості молоді (молодіжні трудові загони і волонтерські формування);

3.3. Підтримка молоді, що звільняється чи була звільнена з роботи, перекваліфікація молоді;

3.5. Підтримка молоді, що звільняється з місць позбавлення волі;

3.4. Підтримка розвитку молодіжного фермерства та молодіжного підприємництва у сільській місцевості, професійна орієнтація сільської молоді;

3.5. Формування у дітей та молоді екологічної свідомості та свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності.

4. Проблема забезпечення повного доступу дітей та молоді до прав людини та демократії

Шляхи розв’язання:

4.1. Розвиток громадянського суспільства, громадянського виховання;

4.2. Навчання лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій, органів учнівського та студентського самоврядування;

4.3. Правова просвіта дітей та молоді, надання їм правової допомоги.

4.4. Залучення молодих громадян до державної служби та до участі у місцевому самоврядуванні;

4.5. Розвиток студентського та учнівського самоврядування;

4.6. Сприяння розвитку та консолідації всеукраїнських дитячих і молодіжних організацій та кооперації місцевих молодіжних організацій.

5. Проблема забезпечення здорового і безпечного способу життя

Шляхи розв’язання:

5.1. Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотиків, запобігання поширенню серед дітей та молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу;

5.2. Залучення дітей та молоді до змістовного дозвілля, занять фізичною культурою та спортом;

5.3. Формування у дітей та молоді свідомого ставлення до власного здоров’я й усвідомлення особистої відповідальності за можливі наслідки безпечної поведінки.

6. Проблема подолання демографічної кризи та розвитку інституту сім'ї

Шляхи розв’язання:

6.1. Пропагування народжуваності та відповідального батьківства;

6.2. Формування в батьків навичок виховання дітей, проведення заходів на зміцнення інституту сім’ї;

6.3. Пропагування національних родинних цінностей сім’ї та традицій по формуванню культури сімейних стосунків, і вихованні дітей.

II. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією (організаціями), стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту

III. Обсяг конкурсної документації. Вимоги до учасників конкурсу, умови та терміни подання документів

1. Для участі в конкурсі допускаються проекти програм, розроблені молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, які мають всеукраїнський статус, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс, а також у разі надання громадськими організаціями гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 25 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту програми.

2. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту пропонує спілкам молодіжних та дитячих громадських організацій подавати до участі в конкурсі проекти програм, спрямовані на інтеграцію української молоді до європейської та світової молодіжної спільноти.

3. Проект програми не допускається до подальшої участі у конкурсі у разі, коли:

- подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати проект програми;

- не забезпечено виконання вимог п. 1 цього розділу оголошення;

- громадською організацією, що подала проект програми, надіслано офіційного листа про відкликання проекту програми з конкурсу;

- громадська організація, яка розробила та подала проект програми, перебуває у стадії ліквідації;

- проект програми подано після закінчення встановленого терміну (див. розділ IV);

- конкурсна документація подана не в повному обсязі або не відповідає вимогам п. 4 цього розділу оголошення;

- поданий проект програми не передбачає всеукраїнського рівня реалізації.

4. Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися із:

1) заявки на участь у конкурсі за формою, затвердженою Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту (оригінал і 5 копій);

2) копії свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідченої нотаріально;

3) копії статуту (положення) громадської організації;

4) довідки (або її копії) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП);

5) копії звіту про використання коштів громадської організації за минулий рік;

6) проекту програми та кошторису витрат для його реалізації за формами, затвердженими Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту (оригінал і 5 копій);

7) рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації (оригінал і 5 копій);

8) двох рекомендації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або незалежних фахівців з проблем, на розв’язання яких спрямовано проект програми (оригінал і 5 копій);

9) листів-підтверджень інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал і 5 копій);

10) перелік місцевих осередків громадської організації (П.І.Б. керівника організації, адреса та номер телефону). Спілки громадських організацій подають перелік громадських організацій, що входять до їх складу (П.І.Б. керівника організації, адреса та номер телефону);

11) гарантії залучення громадською організацією коштів в обсязі не менше ніж 25 відсотків загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту;

12) копії довідки ЄДРПОУ.

Всі документи, перераховані в п. 4, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації.

5. У зв’язку із скороченням у Державному бюджеті України на 2009 рік бюджетних коштів на державну підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту пропонує громадським організаціям подати на конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, лише один проект програми.

6. Громадські організації, що подали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до участі у конкурсі. В інших випадках конкурсна документація не повертається.

ІV. Час та адреса, за якою приймається конкурсна документація

Конкурсна документація приймається протягом одного місяця з дня опублікування цього оголошення щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, к. 318, департамент сприяння соціальному становленню та розвитку молоді. Контактний телефон: (044) 278-56-31 .

Форми документів, зазначені у п. 4 розділу ІІІ оголошення, надаються представникам громадських організацій у департаменті сприяння соціальному становленню та розвитку молоді за адресою та у час, що визначені для прийому конкурсної документації.

V. Термін оголошення переможців конкурсу

Про своє рішення щодо переможців конкурсу конкурсна комісія повідомляє громадські організації на сайті Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту www.msms.gov.ua у двотижневий термін з дня його винесення.

Рішення щодо переможців конкурсу оприлюднюється у місячний термін з дня його винесення.

Із Положенням конкурсу та іншими документами можна ознайомитися в рубриці "Молодь", підрозділ "Конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї", папка "2009 рік".