Hа державному рівні фахівці обговорили проблеми психічного здоров’я дітей

Hа державному рівні фахівці обговорили проблеми психічного здоров’я дітей

Відбувся круглий стіл на тему: «Проблеми охорони психічного здоров’я дітей в Україні»

Вперше за досить тривалий час на високому державному рівні фахівці, народні депутати, представники МОЗ України обговорили проблеми психічного здоров’я дітей.

Під час круглого столу були розглянуті наступні теми:

Проблеми та пріоритети розбудови національної системи охорони психічного здоров’я дітей в контексті Європейської інтеграції;

Дитяча психіатрія та ринок психотропних засобів. Проблеми фінансування;

Соціальна політика України та охорони психічного здоров’я дітей: проблеми та шляхи їх вирішення;

Концепція комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я та особливими потребами;

Європейський план дій в галузі охорони психічного здоров’я дітей та підлітків;

Сучасне українське суспільство та медико-соціально-педагогічні аспекти охорони психічного здоров’я дітей та підлітків;

Пропозиції щодо Національного плану дій з питань удосконалення системи охорони психічного здоров’я населення.

Розглянуто й низку інших актуальних аспектів надання психіатричної допомоги дітям в Україні.

В численних публікаціях останніх років, які з'явилися як в фахових, так і в популярних виданнях, наголошується, що для України характерне значне зростання психічної захворюваності серед населення. До того ж, як серед дорослого, так і серед дитячого. За інформацією Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України, не рідко такі твердження мають досить емоційних характер і не ґрунтуються на об'єктивних даних. Тим більше, що реальної інформації про дійсний стан психічного здоров'я населення України на сьогодні немає. Статистичні дані щодо показників психічного здоров'я населення, які знаходяться в розпорядженні Міністерства охорони здоров'я і інших відомств країни, є лише опосередкованими. Вони віддзеркалюють не стільки показники дійсного стану психічного здоров'я населення України, скільки показують активність його звернень по медичну допомогу в психіатричні заклади країни.

Згідно з цими даними, останні роки характеризуються постійним зростанням в психіатричних диспансерах нашої країни показника врахованої поширеності психічних розладів серед дитячого населення України. Так, в 1999 році він складав 2671 на 100 тис. дитячого населення, а в 2007 році - 2770 на 10 тис. дитячого населення. Домінували серед цих психічних розладів т.з. "непсихотичні психічні розлади" (неврозоподібні та психопатоподібні стани) і розумова відсталість. Чисельність хворих на шизофренію і інші важкі психотичні психічні розлади була відносно невеликою (менш 3 %) і не мала тенденції до зростання.

Разом з тим, зазначають фахівці, на загальні дані щодо звернень громадян по психіатричну допомогу впливають не тільки показники чисельності і характеру психічних розладів в нього, але і такі фактори, як характер ставлення суспільства до психічно хворих і, відповідно, до психіатричних установ, віддаленість останніх від населення, рівень надання психіатричної допомоги тощо. Тому офіційні статистичні дані щодо стану психічного здоров'я дитячого населення в Україні є лише "верхівкою айсберга". Ще більшою мірою це стосується поширення серед дітей та підлітків розладів наркологічного профілю, оскільки за час, який минає до моменту їхнього виявлення, діти встигають подорослішати.

Заступник міністра охорони здоров’я України В.Лазоришинець та начальник Управління материнства, дитинства МОЗ України Р.Моісеєнко у своїх виступах надали аналіз ситуації, де повідомили, що офіційний показник захворюваності на розлади психіки та поведінки у дітей впродовж 1998-2007 років зменшився на 15,5 %. Проте, захворюваність знижувалася насамперед за рахунок збільшення кількості дітей з психічними розладами, батьки яких уникають офіційного спостереження у психіатрів. Впродовж 2005-2007 років показник дитячої захворюваності знизився на 4,1% .

В 2007 році за даними офіційної статистики психічні розлади у дітей складали 34,8 % усієї психічної захворюваності

Структура показників захворюваності в 2007 році, як і в минулі роки, демонструє переважання непсихотичних розладів психіки (72,7%).

Психічні розлади зумовлюють питому частину дитячої інвалідності. У структурі показників первинної інвалідності дітей в 2007 року переважала розумова відсталість – 67,0%, психічні розлади внаслідок епілепсії – 5,2%, шизофренія, шизоафективні психози, шизотипові розлади – 3,8%.

Показник контингенту інвалідів упродовж 2005-2007 років зріс на 4,1%, показник контингенту дітей інвалідів - на 4,9%.

За інформацією МОЗ, в Україні – 542 посади дитячих психіатрів, з них зайняті - 484,5. Ці посади обіймають 410 фізичних осіб. Укомплектованість служби становить 78,2%. Забезпеченість дитячого населення психіатрами за останні 3 роки зменшилась на 18,6%.

За 18 років ліжковий фонд психіатричної служби зменшився на 26 187 ліжок, або на 37,5% і в 2007 року становив 43 573 ліжка. Останні три роки значного скорочення кількості ліжок в психіатричних лікарнях не відбувалося.

Скорочення дитячого психіатричного ліжкового фонду протягом 1998-2007рр становило 548 ліжок, або 4,6 %. Протягом 2005-2007років було скорочено 95 ліжок, або 4,6 % від їх кількості. В 2007 році ліжковий фонд становив 1952 ліжка.

Забезпеченість дитячими психіатричними ліжками за 10 останніх років зросла на 13,5 % (за 3 роки – на 0,7%) і в 2007 року досягла рівня 29,5 ліжок на 100 тисяч дитячого населення.

Майже всі дитячі психіатричні ліжка розміщені в структурі психіатричних лікарень.

Однією з найбільш гострих проблем залишається фінансування охорони психічного здоров’я дітей. Зазвичай значна частка економічних витрат по реабілітації та соціальній адаптації дітей з психічними розладами лягає на плечі родин, за винятком малого числа країн з розвинутою системою ринкової економіки, які мають повноцінне фінансування державою системи психіатричної допомоги.

Для фінансування послуг в сфері охорони психічного здоров'я дітей та підлітків необхідно мати окрему статтю в бюджеті, вважає колишній міністр охорони здоров’я Ю.Гайдаєв (навіть якщо така стаття буде частиною загального бюджету системи охорони здоров'я, бюджету психіатричної служби або системи охорони здоров'я дітей та підлітків). В іншому випадку служба охорони психічного здоров‘я (яка сама по собі фінансується за залишковим принципом) буде “відтягувати” кошти з заходів по охороні психічного здоров‘я дітей на утримання служб спеціалізованої психіатричної допомоги дорослих, насамперед психіатричних лікарень. Стабільне фінансування є необхідною умовою сфери охорони психічного здоров‘я дітей з двох причин:

1. Терапевтичні та соціальні втручання, спрямовані на дітей і підлітків, повинні бути доступні протягом тривалого періоду часу.

2. Користь від проведеного втручання може проявитися лише через кілька років. Необхідно мати гарантії того, що фінансування не базується на короткострокових інтересах.

Фахівці в галузі психіатрії оговорили першочергові конкретні дії, спрямовані на розв'язання таких проблем як:

- підліткові самогубства;

- не медичне застосування психоактивних речовин;

- порушення харчової поведінки (метаболічний синдром та анорексія);

- академічні та поведінкові проблеми при затримках формування шкільних навичок та мовленевих функцій та розладах із дефіцитом уваги та гіперактивністю;

- асоціальна поведінка, розлади загального розвитку (розлади зі спектру аутизму);

- розумова відсталість;

- травматичні психічні розлади (у біженців та вимушених переселенців, пов'язані з насильством, сексуальним насильством).

Як засвідчили доповіді фахівців, проблема психічного здоров'я дитячого населення України є не тільки медичною (психіатричною) проблемою, а й загальнодержавною. Нерозв’язання її відіб'ється на всьому подальшому існуванні держави Україна.

Серед невідкладних заходів щодо виправлення становища зі станом психічного здоров'я дітей в Україні слід визначити два основних напрямки: загальнодержавні та медичні.

Серед загальнодержавних заходів є: заходи з профілактики забруднення навколишнього середовища, покращення харчування населення, з профілактики забруднення інформаційного простору (жорстокі, насильницькі телефільми, пропаганда тютюнопаління і вживання алкоголю, викривлене висвітлення можливостей медицини і, зокрема, психіатрії і т.інш.). Крім того, мова йде про заходи з організації позасімейного життя дітей та підлітків, з формування у них т.з. здорового способу життя і профілактика проблеми "Дітей вулиці". Особливо це стосується дітей із проблемних родин, в т.ч. родин трудових мігрантів. Заходи з оптимізації процесів праці і відпочинку у школярів, розробки більш адекватних для їх стану здоров'я навчальних програм і алгоритмів їх впровадження. Фінансове забезпечення зазначених заходів може відбуватися в тому числі за рахунок прямих відшкодувань від продажу легальних об'єктів потенційного зловживання (тютюну, алкоголю) та оподаткування ігорного бізнесу.

Серед заходів медичного характеру, крім великої кількості вузькоспеціалізованих кроків, фахівці називають запровадження більш ефективних і обов'язкових заходів щодо моніторингу фізичного і психічного здоров'я дітей, необхідність перегляду переліку і характеру психічних розладів у дітей, які потребують стаціонарного лікування та багато ін.