Про стан здоров'я сучасних школярів

Автор
Про стан здоров'я сучасних школярів

На розширеному засіданні колегії Санітарно - епідеміологічної служби України, де розглядались питання дотримання вимог санітарного законодавства в загальноосвітніх навчальних закладах, заступник директора Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України Надія Полька доповіла про стан здоров'я сучасних школярів.

Так, у доповіді вона поінформувала представників регіональних СЕС та Міністерства освіти України про наступне:

Захворюваність дітей шкільного віку за останні 10 років зросла на 26,8%.

У 1 класі - З0 % дітей, які мають хронічні захворювання, у 5 класі - 50%, у 9 класі - 64 %.

Вже у 1 класі відхилення з боку: опорно-рухового апарату мають до 11% школярів; носоглотки - 25 %; нервової системи - 30%; органів травлення - 30%; алергійні прояви - 25 %.

Від 1 до 9 класу частота зниження гостроти зору зростає у 1,5 рази; частота порушень постави - у 1,5 рази; розповсюдженість хвороб органів травлення - у 1,4 рази; розповсюдженість хвороб ендокринної системи - у 2,6 рази. В той же час лише 5% учнів, за даними медичної документації, відносяться до спеціальної медичної групи з фізичного виховання. 41% школярів III гр. здоров'я мають незадовільний адаптаційний потенціал; з них вправи на витривалість, які є обов'язковими, виконують 54 % учнів, що свідчить про занадто високу фізіологічну ціну досягнення результату на уроках. В цілому лише у 7% школярів спостерігається задовільний функціональний стан організму.

Високий рівень фізичної підготовленості мають лише 9,3 % дітей з хронічними захворюваннями і 40,0 % практично здорових дітей.

В фізичному розвитку школярів спостерігаються такі несприятливі тенденції, як астенізація, зниження окружності грудної клітки, зменшення життєвої ємкості легенів, м'язової сили.

На сьогодні для школярів існують 534 базових та 239 експериментальних навчальних програм, а також біля 3 тисяч альтернативних навчальних програм, які затверджені МОіН, але переважна більшість цих програм не має

гігієнічного обґрунтування на їх відповідність віковим морфо-функціональним можливостям організму школярів

Робочий день сучасних учнів з врахуванням домашніх завдань триває 10-12 астрономічних годин, що призводить до формування у дітей синдрому хронічної втоми та дезадаптаційних станів.

Існуючі програми з фізичного виховання не відповідають функціональним можливостям, стану здоров'я і фізичному розвитку сучасних школярів: Не виконують окремі завдання програмних тестів з фізичного виховання 82 % дітей молодшого шкільного віку.

Умови для фізичного виховання дітей в загальноосвітніх навчальних закладах були проаналізовані в 19 856 загальноосвітніх навчальних закладах.

Результати досліджень свідчать: Показник Міські, % Сільські, %

Земельна ділянка не відповідає гігієнічним вимогам 35 38

Не мають спортивного залу 12 40

Немає танцювальних та хореографічних гуртків 52 83

Немає спортивних секцій 22 58

Умови для фізичного виховання дітей в школах-інтернатах (за даними актів обстеження 57 закладів) (%)

Показник %

Немає спортзалу 12,5

Площа спортзалу менпіа за гіг. вимоги 54,4

Висота стелі менпіа за гіг. вимоги 46,9

Немає роздягалень 57,9

Площа роздягалень менпіа за гіг. вимоги 38,6

Немає приміщень для ЛФК 24,6

Інструктор ЛФК не має відповідної кваліфікації 28,1

Вищенаведена інформація спонукає Міністерство освіти України спільно з Міністерством охорони здоров'я до вжиття спільних невідкладних дій, аби змінити ситуацію зі станом здоров'я дітей та підлітків.

Надія Полька внесла пропозиції до вирішення проблем гігієнічного супроводу навчання і виховання дітей, які полягають в наступному:

Переглянути Постанову Головного державного санітарного лікаря України від 27.05.1998р. № 11 "Про порядок розробки, побудови, викладення, оформлення, затвердження державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів та методичних документів";

Поновити роботу Координаційної та Профільних комісій МОЗ України з розробки нормативно-методичних документів;

Доручити фахівцям профільних наукових установ переглянути існуючі та розробити проекти нових нормативно-методичних документів (або змін і доповнень до діючих), що регламентують умови і режими життєдіяльності дітей в навчальних закладах, в т.ч. їх медичне забезпечення і харчування;

Спільно МОЗ і МОН порушити клопотання перед Урядом про створення медичної служби в школах;

Порушити питання перед МОіН стосовно необхідності обов'язкової експертної оцінки навчальних програм і учбових навантажень на відповідність фізіологічним можливостям школярів та погодження з МОЗ України;

Доручити профільним науковим установам розробити критерії гігієнічної оцінки учбових програм для дітей різних вікових груп та відповідних методичних рекомендацій;

Систематично доводити до відома освітян вимоги санітарного законодавства, що регламентують безпечні для здоров'я дітей, умов життєдіяльності учнів в загальноосвітніх закладах шляхом включення цих вимог до програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогів.