В Минобразования обсудили концепцию развития образования в Украине

В Минобразования обсудили концепцию развития образования в Украине

Проект Концепции развития образования в Украине был представлен 23 сентября на совместном заседании коллегии Минобразования и Общественной коллегии при министерстве. (укр.)

Концепція передбачає усунення перепон, що гальмують адаптацію української освіти до потреб сучасної економіки та інтеграцію в європейський і світовий освітній простір. Положення Концепції мають забезпечити рівний доступ до здобуття якісної освіти громадянами України, удосконалити механізми управління, оптимізації, прогнозування та фінансування освітньої галузі, а також прискорити розвиток вищої освіти як визначального чинника інноваційного розвитку української економіки та суспільства. Документ сприятиме посиленню соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.

Концепція містить низку якісно нових конкретних кроків, які будуть зроблені в усіх ланках освіти. Так у дошкільній освіті особлива увага приділятиметься сімейному вихованню, родинній освіті, різним формам дошкілля, ставиться мета охопити дошкільним вихованням до 90 відсотків дошкільнят. Передбачається створення спеціальної літератури на допомогу батькам. Впровадити у систему дошкільної освіти соціально-педагогічного патронату малечі, яка за станом здоров'я не може відвідувати освітні заклади. Відповідно до Концепції у звичайних дитячих садочках відкриватимуться спеціальні групи й створюватимуться умови для навчання дітей з особливими потребами. Документ містить положення щодо безоплатного утримання у дошкільних закладах дітей, що належать до соціально незахищених категорій.

Новими для загальноосвітньої ланки освіти України є положення Концепції, які стосуються створення гнучкої мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації в регіонах. Це передбачає більш активне створення комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", апробацію моделі "домашня школа" в населених пунктах з малою чисельністю дітей шкільного віку, поєднання індивідуальної та класно - урочної системи навчання. Також передбачається розробити і затвердити будівельні норми та проектно-конструкторські стандарти для спорудження шкіл.

Щодо конкретних перспектив, то в Концепцію закладено завершити до 2010 року комп'ютеризацію та інформатизацію середньої освіти та довести забезпеченість шкільництва сучасними комп'ютерами з розрахунку не більше ніж 15 учнів на один комп'ютер (сьогодні цей показник становить 75:1).

У Концепції також зазначено, що оплата праці вчителів у найближчій перспективі має досягти середнього рівня заробітної плати педагогів країн - нових членів ЄС. Також передбачається запровадження підвищених стипендій студентам педагогічних вищих навчальних закладів, грошова допомога молодим вчителям і викладачам ПТУ, надання безкоштовного житла або пільгових кредитів на його придбання.

Окремий розділ Концепції стосується корекційної освіти. В ньому йдеться про розвиток і нормативне врегулювання здобуття дітьми з особливостями розвитку освіти і виховання у звичайних навчальних закладах, їхньої фінансової підтримки за схемою "гроші ходять за дитиною", а також створення служб ранньої діагности та корекції в системі освіти.

Концепція передбачає удосконалення системи управління професійно-технічної освіти через делегування місцевим органам виконавчої влади окремих повноважень та посилення ролі роботодавців і бізнесу в системі підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.

Зміни у системі вищої школи, передусім визначені участю України у Болонському процесі, що зазначено і в Концепції реформування освіти в Україні. Це стосується і проведення нормативної бази до європейських вимог, створення національної системи кваліфікацій, узгодженою з загальноєвропейською, відповідно до Лісабонської конвенції. Також в Концепцію закладено положення щодо реалізації принципів наступності змісту освіти у дванадцятирічній школі та вищій освіті, розширення автономії та демократизація управління ВНЗ, зокрема через студентське самоврядування.

Вперше в "Концепції реформування освіти в Україні" сформульовані завдання і шляхи реалізації освіти впродовж життя. Зокрема організацію освіти дорослих на базі професійно-технічних закладів, інститутах та університетах і закладах післядипломної освіти.

Концепція містить положення щодо єдності освіти і науки, осучаснення управління освітньою галуззю - утвердження державно-громадського управління, зокрема посилення ролі органів громадського самоврядування, поширення новітніх інформаційно-комунікативних технологій, а також окремо виділені питання виховання та залучення педагогів, учнів і студентів до занять фізкультурою і спортом.

Документом визначено сформувати ефективні механізми залучення та використання ресурсів держави на потреби освіти, зі щорічним збільшенням, фінансування. Зазначено, що до 2010 року фінансування буде доведено до, 10 відсотків ВВП.

Реформування освіти в Україні протягом 2006-2010 років забезпечить перехід до гуманістично-інноваційної освіти, яка сприятиме відчутному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства. Инф. пресс-центра Кабинета Министров Украины

//www.elvisti.com