Педагогічні інновації в Україні (авторські програми розвитку дітей для початкових шкіл). Частина 2

Автор
Педагогічні інновації в Україні (авторські програми розвитку дітей для початкових шкіл). Частина 2

Aвторські програми розвитку дітей для початкових шкіл України

Зміст

  1. Школа життєтворчості особистості.
  2. Муніципальна система освіти.
  3. Технологія гнучкої диференціації освіти в школі "АЗІМУТ".
  4. Освітня програма «Довкілля».
  5. Рекреаційна технологія.

Школа життєтворчості особистості

Автор: Єрмаков Іван Гнатович - старший науковий співробітник лабораторії педагогічного прогнозування Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук та інші."Комплексна психологічна, медична, педагогічна реабілітація вихованців санаторних шкіл-інтернатів".

Мета: Створення школи життєтворчості - навчального закладу, в якому виховуватиметься особистість, здатна до самотворення, творчої побудови життя, конкурентоспроможна у суспільстві з ринковою економікою.

На засадах педагогіки та психології життєтворчості розробляється модель навчально-реабілітаційного закладу, в якому відновлюється фізичне, психічне і соціальне здоров'я вихованців, здійснюється їх неперервна ступенева освітня підготовка від дошкільної до початкової вищої. Особливістю цієї моделі є поєднання освітньо-реабілітаційного процесу з соціальною адаптацією вихованців. Модель розробляється та апробується на базі Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру.

Найважливішою складовою моделі є реалізація програми життєтворчості особистості вихованця. Завданням педагогів є створення оптимальних умов для самоздійснення вихованця у різних видах діяльності. Програма позанавчальної виховної роботи та саморозвитку вихованців передбачає допомогу у проектуванні ними власного життєвого шляху на основі доцільно обраного типу соціальної поведінки, ступеня активності та ціннісних орієнтацій, свідомо прийнятих норм людських взаємин.

Програми складаються відповідно до сфер самовизначення вихованців за такою структурою: "Я-людина" (я-особистість, розвиток пізнавальних здібностей, моє духовне становлення, мої творчі здібності, зміцнення здоров'я), "Я і суспільство" (я-громадянин України, я серед людей, я і сучасна цивілізація, мій добробут, професійне самовизначення), "Мій рідний край" (історія рідної землі, природа рідного краю, життєдайні джерела української культури).

На засадах педагогіки життєтворчості у Хортицькому центрі розроблено проективно-рефлексивну технологію навчання, що актуалізує рефлексивно-творчу складову особистості вихованця як суб'єкта саморозвитку, творця власного життя, своєї життєвої стратегії.

У Хортицькому центрі застосовуються нові підходи до відновлення здоров'я вихованців, що передбачають діагностику фізичного стану організму дитини, лікування та реабілітаційні заходи. На основі всебічного вивчення фізичного стану організму дитини визначається зміст та етапи його індивідуальної медичної реабілітації відповідно до ступеня порушення захисно-пристосувальних властивостей. Це дає можливість досягти показників стійкої ремісії у більшості випадків захворювань, задіяти компенсаторні стимули для зміцнення здоров'я і саморозвитку.

Подробиці дивись тут: //www.apsu.org.ua/direct.phtml?url=zmist.htm

Муніципальна система освіти

Автор: Василь Куйбіда - міський голова м.Львова; Павло Хобзей - начальник управління освіти департаменту гуманітарної і соціальної політики Львівської міської ради; Михайло Комарницький - директор ЛМГО "Інститут політичних технологій", депутат Львівської обласної ради, заступник голови комісії з питань освіти, науки, культури, молоді і спорту Львівської обласної ради; Галина Синицька - заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної і соціальної політики Львівської міської ради; Людмила Козак - завідувач відділу освіти Залізничної районної адміністрації м.Львова; Лілія Гриневич - директор спеціалізованої середньої школи №28 м.Львова.

Мета: Створення сучасної муніципальної системи освіти, яка:

  • забезпечить реалізацію Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття) у місті Львові;
  • сприятиме реалізації потенціалу людини і наданню громадянам свободи життєвого вибору;
  • відповідатиме світовим стандартам, національним інтересам та інтересам громадян м.Львова;
  • сприятиме створенню інноваційного простору та перетворенню освіти в один із основних чинників розвитку міста.

В ході експерименту планується перейти від оптимізації бюджетних витрат на освіту до державно-громадської системи її фінансування. Передумовою впровадження змін у фінансування муніципальної системи освіти є виділення окремим рядком у міському бюджеті коштів на її реформування та встановлення мінімального відсотка видатків на освіту у міському бюджеті (орієнтовно 25%). Підвищення ефективності використання бюджетних коштів забезпечуватиметься переходом до нової методики встановлення нормативів фінансування освіти. Нормативи встановлюватимуться з урахуванням спеціалізації школи та кількості учнів. В цілому передбачено здійснити перехід від державного до державно-громадського фінансування освіти. Перехід забезпечуватиметься, зокрема, створенням Фонду розвитку освіти м.Львова та фондів розвитку шкіл, кошти яких скеровуватимуться на депозитні рахунки у банках. Ці кошти використовуватимуться за рішенням громадських рад відповідних рівнів.

Подробиці дивись тут: //www.apsu.org.ua/direct.phtml?url=zmist.htm

Технологія гнучкої диференціації освіти в школі "АЗІМУТ"

Автор: Подмазін Сергій Іванович - директор Запорізького обласного науково-методичного центру психології та соціології освіти, кандидат психологічних наук.

Мета: Головною метою технології "АЗІМУТ" є формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів готовності до свідомого життєвого, зокрема, професійного самовизначення.

Технологія "АЗІМУТ" (альтернативність, зацікавленість, ініціативність, мотивація, усвідомленість, творчість) реалізує принцип особистісної орієнтації освіти. Автор технології виходить із необхідності якнайповніше врахувати не тільки наявні надбання й властивості кожного учня, але й спрямування його розвитку. Технологія передбачає партнерські ,суб'єкт-суб'єктні відносини учня з учителем, повагу до учня як особистості. Сутність технології полягає у переведенні в нову якість традиційної факультативної, гурткової роботи в школі.

Подробиці дивись тут: //www.apsu.org.ua/direct.phtml?url=zmist.htm

Освітня програма «Довкілля»

Автор: Ільченко Віра Романівна - директор Науково-методичного центру інтеграції змісту освіти АПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України та інші.

Мета: Формування цілісної свідомості людини, яка здатна брати на себе відповідальність за майбутнє своє і довкілля.

Модель передбачає вивчення у 1-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів системи інтегрованих курсів, зміст яких включає знання про фізичні, астрономічні, фізико-географічні, хімічні, біологічні явища з життєвого світу дитини відповідно до її інтересів та уподобань, відомості з етнографії, історії рідного краю, життя суспільства, знання про здоровий спосіб життя та безпеки життєдіяльності. У процесі засвоєння ці знання об`єднуються у свідомості дитини на основі уявлень про найбільш загальні сутнісні взаємозв`язки в довкіллі; багаторазове звернення дитини до цих знань призводить до відкриття нею найбільш загальних фундаментальних закономірностей природи. В процесі навчання учень вивчає не сукупність елементів основ наук про природу, а дістає знання про явища свого життєвого світу - довкілля, засвоює систему знань, що є фундаментом вивчення природничих наук у старших класах.

Таким чином нове знання обгрунтовується на основі загальних закономірностей і включається у єдину систему знань - природничо-наукову картину світу і "образ природи" учня.

Матеріал, засвоєний школярами на уроці, піддається подальшій обробці на практичних заняттях, на уроках серед природи, під час підготовки до узагальнюючого уроку з теми. Він ущільнюється, переформульовується і включається у структурно-логічну схему, що захищається на узагальнюючом уроці і далі використовується при створенні "образу природи".

За допомогою уроків серед природи, уроків на екологічній стежці встановлюються зв'язки учнів з природою, духовним набутком народу. Діти спостерігають і досліджують довкілля у безпосередньому спілкуванні з ним.

Подробиці дивись тут: //www.apsu.org.ua/direct.phtml?url=zmist.htm

Рекреаційна технологія

Автор: Дубогай Олександра Дмитрівна - завідувачка кафедри фізичного виховання і здоров'я НПУ ім.М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.

Мета: Оздоровлення учнів, підвищення на його основі творчої, пізнавальної активності школярів, їх успішності у навчанні.

Автор технології враховує взаємозв'язок пізнавальної і рухової активності учнів у процесі навчання. Засвоєння навчального матеріалу, виховання та оздоровлення школярів відбуваються на тлі збільшення їх рухової активності на уроках. Засоби і методи фізичної культури застосовуються на заняттях із загальноосвітніх предметів для профілактики розумової втоми, короткозорості, вироблення стереотипу правильної постави, підвищення пізнавальної активності учнів. Основним компонентом технології є вироблення у молодших школярів динамічного стереотипу правильної постави за допомогою утри-мання мішечків з сіллю на голові під час уроку. Цей прийом забезпечує удосконалення постави учнів як під час сидіння за партою, так і в русі (стояння, ходіння), сприяє розвитку кістково-м'язової системи, опорно-рухового апарату молодших школярів у період їх активного росту.

Водночас на уроках проводяться фізкультпаузи спрямованої дії у вигляді м'язо-суглобної і дихальної гімнастики, що супроводжується виголошенням учнями окремих звуків, текстів, лічилок та кричалок. Це сприяє кращому запам'товуванню навчального матеріалу, покращенню функції дихання, емоційному заспокоєнню школярів за рахунок позитив-ного впливу голосових модуляцій на кору головного мозку. Для досягнення високого оздоровчого ефекту передбачено не стільки напружувати м'язи, скільки проробляти якомога більшу кількість суглобів і груп м'язів.

Подробиці дивись тут: //www.apsu.org.ua/direct.phtml?url=zmist.htm

//www.apsu.org.ua/