Педагогічні інновації в Україні (авторські програми розвитку дітей для початкових шкіл). Частина 1

Автор
Педагогічні інновації в Україні (авторські програми розвитку дітей для початкових шкіл). Частина 1

Aвторські програми розвитку дітей для початкових шкіл України

Зміст

  1. Програма розвитку дітей "Росток".
  2. Програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком".
  3. Система розвивального навчання (РН).
  4. Авторська (М.П.Гузика) школа-комплекс.

Програма розвитку дітей "Росток"

Автор: Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат педагогічних наук, СДПІ ім. А.С.Макаренка, доцент.

Мета: На основі гуманітаризації, інтеграції, екологізації змісту загальної середньої освіти створити психологічні умови для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, становлення духовної, культурної особистості громадянина України і європейської спільноти, для чого зосередити увагу на гармонійному розвитку учнів, формуванні цілісної картини світу та уявлення про місце людини в світі як невід'ємної частини природи, формуванні загальнолюдских цінностей в гармонії з національним самоусвідомленням, розвитку основних здібностей відповідно до віку учнів.

Подробиці дивись //www.apsu.org.ua/direct.phtml?url=zmist.htm

Програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком"

Автор: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"

Мета: Оцінка можливостей використання науково-практичного потенціалу програми розвитку дитини "Перші кроки" для розробки особистісно-орієнтованої моделі початкової освіти в Україні, створення їнноваційної моделі безперервної освіти гуманістичного типу.

Програмою передбачено, зокрема тематичне навчання - інтеграція змісту різних предметів навколо певної теми, цікавої для учнів. Теми визначаються вчителями після їх обговорення з учнями та батьками. Учні продовжують самостійно опановувати тему, що вивчається, вдома. Їм пропонуються домашні завдання, які діти можуть виконати самостійно та разом із батьками. Для цього розробляються зошити, картки з домашніми завданнями та спеціальні навчальні ігри, в яких може взяти участь уся родина. Ці ігри роздаються учням у вигляді особливих "портфелей".

Вчителі застосовують такі методи і форми оцінювання, як спостереження, анкетування батьків, тестування учнів, оцінювання добірок самостійних учнівських робіт, усне опитування, контрольні завдання. Особливу увагу вчителі приділяють самооцінюванню учнів. Вчителі систематично спостерігають за розвитком учнів, керуючись спеціальною "формою спостережень". Ця форма заповнюється восени та навесні, що дозволяє відстежити динаміку розвитку дитини у процесі навчання. Для кожного учня вчитель заводить "портфоліо", в якому зберігаються його кращі роботи. Результати спостережень за дитиною вчитель повідомляє її батькам.

Подробиці дивись тут: //www.apsu.org.ua/direct.phtml?url=zmist.htm

Система розвивального навчання (РН)

Автор: Ельконін Д.Б., Давидов В.В., Дусавицький О.К. - ХНУ ім. В.Н.Каразіна, професор кафедри психології, Рєпкін В.В. - завідувач кафедрою російської мови ХІМКБ.

Мета: Забезпечення учнів психологічними засобами розв'язання завдань життєвого самовизначення, подолання кризи переходу молодших школярів до основної школи, ліквідація концентричності у навчанні.

Система розвивального навчання розроблялася вітчизняними психологами В.В.Давидовим, О.К.Дусавицьким, Д.Б.Ельконіним, починаючи з 60-х років ХХ століття. Вона виходить із ідеї психолога Л.С.Виготського про можливість побудови системи навчання, яка не просто спиралася б на актуалізовані інтелектуальні здібності дитини, а формувала б їх: "Навчання має вести за собою розвиток".

Система розвивального навчання передбачає викладання передусім української, російської мов та математики у початкових класах загальноосвітньої школи таким чином, що учням пропонується засвоїти спершу загальні наукові поняття, а згодом - часткові. Це дає школярам змогу від самого початку навчання шляхом самостійного і групового дослідження явищ за допомогою вчителя робити науково обгрунтовані висновки, зорієнтуватися у навчальному матеріалі. Таким чином відбувається усвідомлене засвоєння молодшими школярами навчального матеріалу. Розв'язання завдань (спочатку разом із учителем, потім колективно-розподільне і, нарешті, індивідуальне) забезпечує розвиток здібностей дитини, формування її інтересів і, зрештою, бажання і вміння навчатись.

Подробиці дивись тут: //www.apsu.org.ua/direct.phtml?url=zmist.htm

Історія розвивального навчання (рос.мова):

//www.maro.newmail.ru/vestnik/istoria_ro/istor_ro1_1.htm

Що таке розвиваюче навчання (рос. мова):

//www.ipk.alien.ru/books/davydov/ponytie.txt

Авторська (М.П.Гузика) школа-комплекс

Автор: Гузик Микола Петрович - директор авторської (М.П.Гузика) школи-комплексу №3 м.Южного, член-кореспондент АПН України.

Мета: Створення збагаченого освітнього середовища, що забезпечує особистісно орієнтовану освіту.

У структурі авторської школи-комплексу М.П.Гузика в єдиному режимі функціонують 4 структурні підрозділи: загальноосвітня школа, школа мистецтв, фізкультурно-спортивна школа та коледж. Завдяки цьому кожен учень залежно від нахилів і здібностей має можливість прилучатися до музики, живопису, спорту на загальнокультурному аматорському рівні або ж оволодіти ними за програмами спеціалізованих навчальних закладів.

Відповідно до індивідуальних та вікових особливостей учнів, їх здібностей до засвоєння знань вже на початковому етапі шкільної освіти визначається індивідуальний темп просування їх у навчанні. З огляду на це формуються 3 види динамічних навчальних груп: «В» - з високим (прискореним), «Б» - нормальним та «А» - зниженим темпом навчання.

Індивідуалізація темпу навчання забезпечується такою організацією освітнього процесу, за якої учні можуть закінчувати вивчення матеріалу з того або іншого навчального предмету за певний клас у будьякий період навчального року і без перерви продовжувати опанування предмету за програмою наступного класу. Диференціація за змістом навчального матеріалу забезпечується використанням трьох видів програм: базової, що відповідає вимогам державного стандарту загальної середньої освіти; підвищеного рівня складності для обдарованих учнів та персональних.

Починаючи з 5 класу, учням надається можливість вибору одного з трьох напрямків навчання, що забезпечують пріоритетний розвиток відповідного типу мислення (образного, логіко-абстрактного, зрівноваженого) шляхом коригування навчального змісту та спрямованості індивідуальних і групових занять.

Подробиці дивись тут: //www.apsu.org.ua/direct.phtml?url=zmist.htm

//www.apsu.org.ua/