Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів України

Автор
Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів України

Початкова загальна освіта

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів для початкової школи є основоположним документом Державного стандарту.

Він дає цілісне уявлення про зміст і структуру цього рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями, визначає гранично допустиме навантаження учнів та загальнорічну кількість годин.

Базовий навчальний план початкової освіти включає сім освітніх галузей: мова і література, математика, фізична культура і здоров‘я, естетична культура (мистецтво), суспільствознавство, природознавство, основи виробництва (трудове навчання).

Кожна галузь побудована за змістовими лініями, які є наскрізними для всіх рівнів загальної середньої освіти.

Зміст освітніх галузей може бути реалізований через окремі навчальні предмети та інтегровані курси.

Відповідно до мети і завдань середньої освіти її зміст грунтується на загальнолюдських і національних цінностях, принципах науковості і системності знання, полікультурності і світського характеру освіти, на засадах гуманізму, демократії, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Початкова освіта як складова загальної середньої освіти спрямована на всебічний розвиток молодших учнів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності. Тому у доборі змісту враховується його наступність і неперервність, доступність і науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку, реалізації принципів індивідуалізації, гуманізації навчально-виховного процесу.

Зміст початкової освіти багатокомпонентний. Він включає знання про людину і природу, суспільство, техніку, уміння, навички, способи творчої діяльності, систему моральних, етичних, естетичних цінностей.

До Базового навчального плану входить інваріантна і варіативна складові змісту початкової освіти.

Інваріантна складова змісту формується на державному рівні і є обов’язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Зміст інваріантної складової подано через освітні галузі, сукупність яких є необхідною і достатньою для загальноосвітньої підготовки учнів молодшого шкільного віку. Вилучення з інваріантної складової будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність загальноосвітньої підготовки на рівні початкової освіти і наступність з основною школою.

В інваріантній частині Базового навчального плану визначена мінімально необхідна кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі.

Варіативна складова Базового навчального плану формується навчальним закладом самостійно з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх потреб учня. У початкових класах варіативна складова включає години, які можна використати додатково на вивчення освітніх галузей, індивідуальні консультації та групові заняття з учнями.

Навчальне навантаження учнів складається з годин інваріантної і варіативної складових і не може перевищувати гранично допустимого тижневого навантаження учнів, встановленого Базовим навчальним планом на підставі санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу.

За Законом про загальну середню освіту тривалість навчального року у початковій школі не може бути меншою 175 робочих днів, а тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин.

Початкова школа працює за режимом 5-денного навчального тижня. У спеціалізованих школах з вивченням молодшими школярами іноземної мови ця ланка, як виняток, може працювати за 6-денним навчальним тижнем.

Бюджетне фінансування загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідно до встановленої Базовим навчальним планом сумарної кількості годин інваріантної і варіативної складових, враховуючи можливий поділ класу на групи при вивченні окремих предметів.

На основі Базового навчального плану, який визначає загальні засади побудови змісту початкової освіти, Міністерство освіти і науки України розробляє типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів. У типових навчальних планах зміст освітніх галузей реалізується через навчальні предмети і курси інваріантної складової. На основі типових навчальних планів навчальні заклади щороку складають робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова початкової освіти з урахуванням особливостей організації навчального процесу в даному навчальному закладі.